Ochrana osobných údajov

Predávajúci je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s GDPR.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

Pri registrácii/objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávania ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Predávajúceho podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Predávajúceho je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Predávajúci uchováva osobné údaje Kupujúceho po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Kupujúci právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Zmluvu uzavrieť či zo strany Predávajúceho plniť.

Kupujúci vyplnením objednávkového formulára/registrácie súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Predávajúceho. Súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne ​​odvolať.

Predávajúci používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely tzv. Cookies. Používaním webu Kupujúci súhlasí s použitím spomínanej technológie. Webová stránka Predávajúceho používa súbory cookies najmä za účelom jej správneho fungovania a dobrého ovládania. Ukladaniu týchto súborov do zariadenia môže Kupujúci kedykoľvek zabrániť nastavením webového prehliadača. Nastavenie prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za súhlas s používaním cookies na webovej stránke.

Predávajúci sa zaväzuje pre Kupujúceho spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v týchto podmienkach. Predávajúci bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Predávajúci nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.

Kupujúci nesie zodpovednosť za správnosť všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o registráciu a v objednávkovom formulári, je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny v osobných údajoch, ktoré Predávajúcemu poskytol.

Aby Predávajúci mohol spracovať objednávku (platí aj v prípade registrácie) Kupujúceho, ktorú vytvoril prostredníctvom elektronického obchodu, Kupujúci je povinný poskytnúť nasledovné údaje:

-       meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, v prípade spoločnosti aj názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH.

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).

Bez súhlasu Kupujúceho osobné údaje, ktoré o Kupujúcom Predávajúci spracúva neposkytne ani nesprístupni žiadnym tretím stranám. Výnimkou sú len prípady, keď Predávajúceho k odovzdaniu osobných údajov zaväzujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr. Daňový úrad, polícia, súdy a iné oprávnené subjekty).

Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb. Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Prihlásenie

Kontrolný kód

i