Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Einetikette SK s.r.o.

so sídlom Obrancov mieru 350, 018 41 Dubnica nad Váhom , IČO : 36 651 796, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , odd.: Sro, vložka č. 16885/R

čl. I.
Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho uvedené ďalej tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj len ako „VOP”) a sú záväzné pre všetkých Kupujúcich, ktorí s Predávajúcim uzatvárajú Kúpnu zmluvu.


2. Predávajúci sa Kúpnou zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar za podmienok dojednaných v Kúpnej zmluve a týchto VOP a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu.


3. Právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorí uzatvorili Kúpnu zmluvu, sa riadi Kúpnou zmluvou, týmito VOP a pokiaľ nie je Kúpnou zmluvou alebo VOP ustanovené inak, aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Osobitná písomná dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim má prednosť pred VOP a aj pred Kúpnou zmluvou. Pokiaľ sa ustanovenia Kúpnej zmluvy dostanú do rozporu s ustanoveniami VOP, rozhodujúce sú ustanovenia Kúpnej zmluvy.


4. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP. Takáto zmena nemá vplyv na Kúpne zmluvy uzatvorené pred jej vykonaním, a na tieto sa ďalej vzťahujú VOP platné pred takouto zmenou. Zmena VOP vykonaná Predávajúcim sa stáva platnou a záväznou pre Kupujúcich okamihom zverejnenia zmeneného znenia VOP na webovej stránke Internetového obchodu

čl. II.
Vymedzenie pojmov

Na účely týchto VOP sa pod pojmami nižšie uvedenými myslí :

1. Zmluvné strany : predávajúci a kupujúci
2. Predávajúci : Einetikette SK s.r.o., sídlom Obrancov mieru 350, 018 41 Dubnica nad Váhom , zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , odd.: Sro, vložka č. 16885/R, IČO : 36 651 796, DIČ : 2020128473, IČ DPH : SK 2022217956
tel. č. . : KONTAKT pre Slovensko : 0422289911, KONTAKT pre Česko : 00420210012014
email : stitok@stitok.sk


3. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu uzatvorí Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorej predmetom je dodávka ním vybraného Tovaru. Kupujúci môže byť Spotrebiteľom alebo Podnikateľom.


4. Orgánom dozoru je :
Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI )
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru a právny odbor, email : tn@soi.sk, tel. č. : 032/640 01 09

5. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

6. Internetový obchod: je webový server na adrese www.stitok.sk, prostredníctvom ktorého Predávajúci ponúka a predáva Tovar.


7. Kúpna zmluva: Zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie Kupujúcim vybraného Tovaru za Kúpnu cenu. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva, jej vznik, platnosť a následky neplatnosti, a všetky záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú Slovenským právnym poriadkom.


8. Ponuka: všetky spoločne a tiež aj samostatne akákoľvek z hnuteľných vecí, či iný produkt, ktoré sú Predávajúcim ponúkané na predaj v Internetovom obchode.


9. Tovar: ten z produktov tvoriacich Ponuku, ktorý bol Kupujúcim vybraný z Ponuky, a ktorý Kupujúci kupuje od Predávajúceho na základe Kúpnej zmluvy.


10. Kúpna cena: peňažná čiastka vyjadrená v mene EUR, ktorá je odplatou Kupujúceho Predávajúcemu za predaj Tovaru. Kúpna cena uvedená v Internetovom obchode pri Tovare zahŕňa aj DPH, pokiaľ v Internetovom obchode nie je výslovne uvedené inak. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru Kupujúcemu, ktorá je uvedená v Internetovom obchode samostatne pri realizácii každej objednávky.


11. Miesto dodania: miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, na ktoré má byť Predávajúcim doručený Tovar. Miesto dodania je špecifikované aspoň nasledujúcimi údajmi: názov obce, názov územného správneho celku (okres a kraj), názov ulice, súpisné a orientačné číslo, štát. Predávajúci dodáva Tovar prostredníctvom Internetového obchodu iba na území Slovenskej republiky a nemá povinnosť dodať Tovar na iné miesto, ako je Miesto dodania.


12. Doručovateľ / prepravca : tretia osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Predávajúcim a zabezpečuje prepravu Tovaru pre Kupujúceho do Miesta dodania.

čl. III.
Kúpna zmluva a spôsob jej uzatvárania

1. Za záväzné potvrdenie objednávky Kupujúcim sa považuje odoslanie objednávky prostredníctvom objednávkového formulára Internetového obchodu, kliknutím na políčko, ktorým sa objednávka potvrdzuje.


2. Uskutočnením objednávky Kupujúci zároveň vyslovuje súhlas s týmito VOP.


3. Odoslaním objednávky Kupujúci zároveň Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti v zmysle § 10a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


4. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho odoslané Kupujúcemu sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom záväzného akceptovania objednávky Predávajúcim, a to emailom zaslaným potvrdením o akceptovaní objednávky označeným ako potvrdenie objednávky ( ďalej len ako „potvrdenie objednávky” ).


5. Potvrdenie objednávky obsahuje identifikačné údaje Predávajúceho (názov, sídlo, IČO, zápis v Obchodnom registri apod.), špecifikáciu tovaru (názov, vlastnosti, množstvo), ktorý je predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy, údaj o cene tovaru, prípadne aj o cene iných služieb (napr. doprava tovaru), miesto dodania tovaru, prípadne iné údaje potrebné pre riadne dodanie objednaného tovaru.


6. Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť bez udania dôvodu do doby doručenia potvrdenia objednávky Predávajúcim, a to písomne, pričom postačuje forma e-mailu. V oznámení o zrušení objednávky je Kupujúci povinný uviesť meno, svoju e-mailovú adresu a popis objednaného tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti Kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní odo dňa zrušenia objednávky Kupujúcim.


7. Predávajúci je oprávnený stanoviť pre každý Tovar minimálne množstvo, ktorého objednávku je Kupujúci povinný uskutočniť na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Toto minimálne množstvo bude uvedené v Internetovom obchode pri danom Tovare. Ak Kupujúci potvrdí objednávku Tovaru, pričom nedodrží podmienku minimálneho množstva Tovaru, má sa za to, že objednávku neuskutočnil.

čl. IV.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu formou bezhotovostnej platby na bankový účet Predávajúceho.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas podľa kúpnej zmluvy. Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná v celom rozsahu na bankový účet Predávajúceho.
3. Náklady spojené s montážou tovaru, prípadne s jeho vykládkou, nie sú súčasťou kúpnej ceny a Predávajúci nie je povinný tieto služby Kupujúcemu zabezpečiť, ak sa Predávajúci a Kupujúci výslovne nedohodli inak.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Kúpnu cenu uvedenú na webovej stránke Internetového obchodu. Zmena Kúpnej ceny Tovaru sa nevzťahuje na Kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou Kúpnej ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu Tovaru.

čl. V.
Dodanie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v zmysle potvrdenia objednávky Kupujúcemu do 15 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak.


2. Miestom dodania je miesto uvedené v potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak.


3. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v množstve a kvalite, v akej si Kupujúci tovar objednal, a to na základe informácií uvedených na stránke internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.


4. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar v mieste dodania podľa potvrdenia objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, kedy bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.


5. Pri prevzatí Tovaru od Doručovateľa je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru s tým, že pokiaľ pri kontrole zistí, že obal Tovaru je poškodený alebo zásielka obsahujúca Tovar je inak poškodená alebo zdeformovaná, nesmie zásielku obsahujúcu Tovar prevziať a je povinný s Doručovateľom spísať protokol o odmietnutí prevzatia zásielky s tým, že v ňom uvedie dôvody jej odmietnutia.


6. Ak odmietne Kupujúci prevziať zásielku podľa predchádzajúceho odseku, je povinný Predávajúceho ihneď informovať o dôvodoch tohto odmietnutia. Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradný Tovar do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy Kupujúci oprávnene odmietol prevziať pôvodný Tovar. V prípade, že zásielka obsahujúca Tovar nevykazuje žiadne znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie a takisto pri kontrole nebol zistený žiadny nesúlad s objednávkou, avšak po prevzatí zásielky Kupujúcim vyjde najavo, že Tovar má vadu, ktorá mohla byť spôsobená pri preprave zásielky, je Kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť Predávajúcemu, inak sa má za to, že táto vada nevznikla pri preprave, ale až následne.


7. V prípade, že nesúlad zásielky s objednávkou spočíva v tom, že je dodané menšie množstvo Tovaru, nie je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky. Predávajúci je v tom prípade povinný dodať Kupujúcemu chýbajúci Tovar bez zbytočného odkladu potom, kedy je mu zo strany Kupujúceho táto vada oznámená. Pokiaľ nie je možné zvyšok Tovaru v primeranej dobe Kupujúcemu dodať alebo Kupujúci o dodanie zvyšku Tovaru nemá záujem, sú Kupujúci aj Predávajúci oprávnení ohľadne časti Predmetu plnenia, ktorá nebola dodaná, od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

čl. VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda Kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny. Predávajúci nie je povinný odoslať ani odovzdať Tovar Kupujúcemu pred zaplatením kúpnej ceny.


2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od Predávajúceho, resp. od prepravcu, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

čl. VII.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „zákon č. 102/2014″) má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si Tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.


2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je dodanie tovaru , aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy .


3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy je povinný informovať kupujúci predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením – listom zaslaným poštou na adresu Obrancov mieru 350, 018 41 Dubnica nad Váhom , alebo emailom na adresu stitok@stitok.sk . Na tento účel je možné použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza nižšie v týchto VOP. Ak kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy a zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy na emailovú adresu, jeho prijatie tohto oznámenia bude bezodkladne potvrdené odosielateľovi po prijatí jeho správy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná , ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy bude zaslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


4. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať zakúpený tovar späť na adresu predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci .


5. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom , než aký je potrebný na zistenie povahy , vlastností a funkčnosti tovaru .


6. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od Kúpnej zmluvy výslovne dojednané, nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak je jej predmetom predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa. Spotrebiteľ rovnako tak nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch vymedzených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. .

7. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy :
(pre prípad, že si želáte od zmluvy odstúpiť)
Vaše meno, priezvisko a adresa
Komu:
Einetikette SK s. r. o.
Obrancov mieru
018 41 Dubnica nad Váhom
e-mail:
stitok@stitok.sk
Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Touto cestou Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Vašou spoločnosťou na základe objednávky č. …….. zo dňa …………………. .
Dňa ………………….
…………………………………
Váš podpis
(ak oznámenie o odstúpení nie je zasielané e-mailovou správou)


8. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru vznikne Kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných súm spojených s vráteným Tovarom, ktoré budú vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.


9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať.


10. V prípade, ak Predávajúci alebo Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, má Kupujúci nárok na vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny po započítaní všetkých prípadných pohľadávok Predávajúceho voči Kupujúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho uvedený v Kúpnej zmluve, prípadne, ak tento účet nebol v Kúpnej zmluve uvedený a Kupujúci ho Predávajúcemu neoznámi v oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo bez zbytočného odkladu potom, kedy mu bolo Predávajúcim oznámené odstúpenie od Kúpnej zmluvy, poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho.

čl. VIII.
Spracovanie osobných údajov

1. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho výhradne pre potreby plnenia Kúpnej zmluvy. K spracovávaniu osobných údajov Kupujúceho za iným účelom je Predávajúci oprávnený iba so súhlasom Kupujúceho.


2. Uzavretím Kúpnej zmluvy vyjadruje Kupujúci súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov v nej uvedených pre obchodné a marketingové účely Predávajúceho, ako aj pre obchodné a marketingové účely jeho obchodných a marketingových partnerov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kupujúci má právo kedykoľvek svoj súhlas písomne odvolať, ďalej má právo na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, právo požadovať ich opravu, doplnenie, blokovanie alebo likvidáciu. Ak Kupujúci nesúhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli registrované v databáze Predávajúceho, je povinný tuto skutočnosť Predávajúcemu oznámiť.


3. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený odovzdať takto zhromaždené osobné údaje kapitálovo prepojeným podnikateľským subjektom na území EÚ. Takto odovzdané údaje môžu byť využité iba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a k účelom predpokladaným týmito VOP a Kúpnou zmluvou.

čl. IX.
Reklamačný poriadok

1. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba je v prípade nového Tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam obsiahnutým v týchto VOP.


2. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému Tovaru nákupný doklad (faktúra, pokladničný blok ) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov Tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).


3. Kupujúci je oprávnený zaslať vadný Tovar na reklamáciu na adresu Predávajúceho uvedenú v Článku II. týchto VOP. Reklamovaný Tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, a balík by mal byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčané je priloženie kópie nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby Tovaru. Tento postup je odporúčaný aj Kupujúcemu – Spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.


4. Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa uplatniť reklamáciu u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť alebo priamo u Predávajúceho. Určenou osobou je Branislav Mrázik, mail: stitok@stitok.sk (ďalej ako „určená osoba”).
5. Deň uplatnenia reklamácie ja zároveň dňom začatia reklamačného konania.


6. Kupujúcemu nevzniká voči Predávajúcemu žiadny nárok z vád Tovaru, ak poškodenie Tovaru nastalo:
a) mechanickým poškodením Tovaru,
b) neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
c) Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
d) Tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
e) Tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou, čo neplatí, ak boli vlastnosti Tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, Kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo Predávajúcim deklarované, prípadne je možné ich očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo vzhľadom k obvyklému spôsobu použitia Tovaru.
7. Tovar zaslaný k reklamácii bude Predávajúcim posudzovaný iba ohľadne ním namietanej vady.


8. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný Tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie Tovaru k reklamačnému konaniu.


9. V prípade, že Tovar je pri prevzatí Kupujúcim v rozpore s Kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s Kúpnou zmluvou”), má Kupujúci právo na to, aby ho Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu zodpovedajúceho Kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru o rozpore s Kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s Kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s Kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí Tovaru, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.


10. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaný Tovar má akosť a úžitkové vlastnosti Kúpnou zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.


11. V prípade, ak je Kupujúci spotrebiteľom, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:
a. ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
b. ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, rovnaké práva Spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu,
c. ak ide o iné vady neodstrániteľné a Spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy.


12. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná Kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby Kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď Kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej vady, ale Predávajúci zistí, že ide o vadu neodstrániteľnú). Ak Spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Predávajúci. V prípade poskytnutej zľavy nie je možné neskôr reklamovať Tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.


13. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. Uvedené neplatí, ak je Kupujúcim Podnikateľ, a teda jeho vzťah s Predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.


14. Predávajúci vydá Kupujúcemu Spotrebiteľovi formou emailovej správy, či prostredníctvom Internetového obchodu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
15. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného Tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy z dôvodu vady Tovaru má Spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s týmto odstúpením.


16. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia Tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení reklamácie bude Kupujúci informovaný emailom.


17. V prípade, ak reklamácia nebude dôvodná, Predávajúci ju zamietne. Ak bude reklamácia zamietnutá, berie Kupujúci na vedomie, že Predávajúci je oprávnený prefakturovať Kupujúcemu náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vybavením reklamácie.


18. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, kedy bol Kupujúci v omeškaní s poskytovaním požadovanej súčinnosti.

čl. X.
Záverečné ustanovenia

1. Kúpna zmluva je uzatvorená prostredníctvom elektronických prostriedkov.


2. Kúpna zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených Kúpnou zmluvou.


3. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP. za písomné oznámenie zmeny týchto VOP sa považuje umiestenie zmenených VOP na internetovej stránke internetového obchodu Predávajúceho. Umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke internetového obchodu Predávajúceho nadobúdajú zmenené VOP účinnosť.


4. Právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených Kúpnou zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.


5. Tieto VOP boli na internetovej stránke internetového obchodu zverejnené dňa 15.2.2023 a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť.

V Dubnici nad Váhom , dňa 15.2.2023

Nákupný košík
Kliknutím mimo skryjete panel porovnania
Porovnať
Návrat hore
Open chat
Dobrý deň 👋
Ako Vám pomôžem?